Blyth's Reed Warbler 1
Blyth's Reed Warbler 1

Location: Bundala National Park, Sri Lanka

Photographer: Dave Saunders

Blyth's Reed Warbler 1

Location: Bundala National Park, Sri Lanka

Photographer: Dave Saunders