Blyth's Reed Warbler
Blyth's Reed Warbler

Location: Bundala National Park, Sri Lanka

Photographer: Dave Saunders

Blyth's Reed Warbler

Location: Bundala National Park, Sri Lanka

Photographer: Dave Saunders