Broad-billed Sandpiper
Broad-billed Sandpiper

Location: Bundala National Park, Sri Lanka

Photographer: Dave Saunders

Broad-billed Sandpiper

Location: Bundala National Park, Sri Lanka

Photographer: Dave Saunders