Rufous Winged Bushlark
Rufous Winged Bushlark

Location: Bundala National Park, Sri Lanka

Photographer: Dave Saunders

Rufous Winged Bushlark

Location: Bundala National Park, Sri Lanka

Photographer: Dave Saunders