Lesser Whistling Duck
Lesser Whistling Duck

Location: Bundala National Park, Sri Lanka

Photographer: Dave Saunders

Lesser Whistling Duck

Location: Bundala National Park, Sri Lanka

Photographer: Dave Saunders