Greenshank
Greenshank

Location: Bundala National Park, Sri Lanka

Photographer: Dave Saunders

Greenshank

Location: Bundala National Park, Sri Lanka

Photographer: Dave Saunders